അഭിഷേകം


ഹൈന്ദവ - പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ അഭിഷേകത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവതകള്‍ക്ക് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും, നിത്യേനയും ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ അഭിഷേകം നടത്താറുണ്ട്. അഭിഷേക വസ്തുക്കള്‍ ദേവതകള്‍, അവസരങ്ങള്‍ എന്നിവയനുസരിച്ച് നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആയതിന്റെ അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

പാല്‍                        - ആയുര്‍ വര്‍ധനവിന് 

വാഴപ്പഴം                   -  കാര്‍ഷിക  അഭിവൃദ്ധിക്ക് 

വെള്ളം                     -  മനസ്സമാധാനത്തിന് 

നാരങ്ങ                    -   മൃത്യു ഭീതി അകലാന്‍ 

എണ്ണ,നെല്ല്           -  വിഷജ്വരം മാറാന്‍ 

പഞ്ചാമൃതം, പാല്‍     -  ധനലാഭം, സര്‍വ്വ ഐശ്വര്യം 

തേന്‍                      -   ശബ്ദ സൌകുമാര്യം 

ഭസ്മം                      -   സര്‍വ്വ നന്മ

തൈര്                    -   സന്താന സൌഭാഗ്യം

ചന്ദനം                   -   ജീവിത ഉന്നതിക്ക് 

ചന്ദനാദിതൈലം     -   രോഗ ശാന്തിക്ക് 

കലാശാഭിഷേകം    -    ആഗ്രഹ സാഫല്യം 

പനിനീര്                -    വിദ്യാ ലാഭം 

നെയ്                    -     ഐശ്വര്യ സാഫല്യം, ഗൃഹ ലബ്ധി Copy Code