സുബ്രഹ്മണ്യ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

ഷഡാനനം ചംദനലേപിതാംഗം മഹോരസം ദിവ്യമയൂരവാഹനം  |
രുദ്രസ്യസൂനും സുരലോകനാഥം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ || 1 ||

ജാജ്വല്യമാനം സുരവൃംദവംദ്യം കുമാര ധാരാതട മംദിരസ്ഥം |
കംദര്പരൂപം കമനീയഗാത്രം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ || 2 ||

ദ്വിഷഡ്ഭുജം ദ്വാദശദിവ്യനേത്രം ത്രയീതനും ശൂലമസീ ദധാനം |
ശേഷാവതാരം കമനീയരൂപം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ || 3 ||

സുരാരിഘോരാഹവശോഭമാനം സുരോത്തമം ശക്തിധരം കുമാരം |
സുധാര ശക്ത്യായുധ ശോഭിഹസ്തം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ || 4 ||

ഇഷ്ടാര്ഥസിദ്ധിപ്രദമീശപുത്രമ് ഇഷ്ടാന്നദം ഭൂസുരകാമധേനും |
ഗംഗോദ്ഭവം സര്വജനാനുകൂലം ബ്രഹ്മണ്യദേവം ശരണം പ്രപദ്യേ || 5 ||

യഃ ശ്ലോകപംചമിദം പഠതീഹ ഭക്ത്യാ
ബ്രഹ്മണ്യദേവ വിനിവേശിത മാനസഃ സന് |
പ്രാപ്നോതി ഭോഗമഖിലം ഭുവി യദ്യദിഷ്ടം 
അംതേ ഗച്ഛതി മുദാ ഗുഹസാമ്യമേവ ||

ശ്രേയസ് ജ്യോതിഷകേന്ദ്രം ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..


Copy Code