നക്ഷത്രവും പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങളും

സ്വന്തം ജന്മ നക്ഷത്രത്തില്‍ നിന്നും മൂന്നാമതും അഞ്ചാമതും ഏഴാമതും വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പ്രതികൂലങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ജനിച്ച കൂറില്‍ നിന്നും എട്ടാമത്തെ കൂറില്‍ (അഷ്ടമ രാശിക്കൂര്‍) ഉള്‍പ്പെട്ടുവരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളാണ്. ഈനാളുകളില്‍ ശുഭകര്‍മങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് നന്നല്ല. പ്രതികൂല നാളുകളില്‍ ഉള്ളവരുമായി  സംയുക്ത സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങുക, അവര്‍ക്കുവേണ്ടി  ജാമ്യം നില്‍ക്കുക, ദീര്‍ഘകാല ഇടപാടുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക  തുടങ്ങിയവയും  ശുഭകരമാകാന്‍ പ്രയാസമാണ്.


നക്ഷത്രം                               പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങള്‍


അശ്വതി                            കാര്‍ത്തിക, മകയിരം, പുണര്‍തം


ഭരണി                              രോഹിണി, തിരുവാതിര, പൂയം


കാര്‍ത്തിക                        മകയിരം,പുണര്‍തം ആയില്യം


രോഹിണി                         തിരുവാതിര, പൂയം, മകം,


മകയിരം                          പുണര്‍തം, ആയില്യം, പൂരം


തിരുവാതിര                       പൂയം ,മകം, ഉത്രം


പുണര്‍തം                          ആയി­ല്യം, പൂ­രം, അത്തം,


പൂയം                               മകം ,ഉത്രം,ചിത്തിര


ആയില്യം                          പൂ­രം, അത്തം, ചോ­തി,


മകം                                ഉത്രം, ചി­ത്തി­ര, വി­ശാ­ഖം,


പൂരം                               അത്തം, ചോ­തി, അനി­ഴം


ഉത്രം                               ചിത്തിര, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട


അത്തം                            ചോതി,അനിഴം,മൂലം


ചിത്തിര                           വിശാഖം കേട്ട, പൂരാടം


ചോതി                            അനിഴം,മൂലം,ഉത്രാടം


വിശാഖം                          കേട്ട ,പൂരാടം,തിരുവോണം


അനിഴം                           മൂലം,ഉത്രാടം,അവിട്ടം


കേട്ട                              പൂരാടം,തിരുവോണം ,ചതയം


മൂലം                              ഉത്രാടം,അവിട്ടം,പൂരൂരുട്ടാതി


പൂരാടം                           തിരുവോണം ,ചതയം,ഉത്തൃട്ടാതി


ഉത്രാടം                          അവിട്ടം,പൂരൂരുട്ടാതി,രേവതി


തിരുവോണം                     ചതയം,ഉതൃട്ടാതി,അശ്വതി


അവിട്ടം                           പൂരൂരുട്ടാതി,രേവതി,ഭരണി


ചതയം                         ഉതൃട്ടാതി, അശ്വതി,കാര്‍ത്തിക


പൂരൂരുട്ടാതി                     രേവതി ,ഭരണി,രോഹിണി


ഉതൃട്ടാതി                        അശ്വതി,കാര്‍ത്തിക,മകയിരം


രേവതി                          ഭരണി.രോഹിണി,തിരുവാതിര                                           


Copy Code