കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ മഹിമയ്ക്ക്

സന്താനഗോപാല മൂര്‍ത്തിയായ ഭഗവാന്റെ ജന്മദിവസമായ അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി വൃതം നോറ്റ്  ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്നത്‌ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ മഹിമ വര്‍ദ്ധിക്കുവാനും ഓര്‍മ ശക്തി വര്‍ദ്ധിക്കുവാനും വളരെ നല്ലതാണ്.

ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ ഗോപതയെ
ഹൃഷികേശായ വിശ്വായ 
വിശ്വമോഹനായ നാദായ
ബ്രഹ്മജ്ഞാന സിദ്ധിം 
കുരു കുരു ശ്രീം വിശ്വമോഹന 
ഗോപാലമൂര്‍ത്തയെ നമ:

Copy Code