മന്ത്രങ്ങള്‍നനം ചെയ്യുന്നവനെ രക്ഷിക്കുന്നവയാണ്‌ മന്ത്രങ്ങൾ. "മനനാത്‌ ത്രായതേ ഇതിമന്ത്ര:" എന്നതാണ്‌ പ്രമാണം. 

നിരന്തരമായ ചിന്തനം കൊണ്ടു സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് 'മന്ത്രം' എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം. 


..
Copy Code