സന്താന യോഗം

ഒരാളുടെ ജാതകത്തിലെ അഞ്ചാം ഭാവമാണ് പുത്രനെ അഥവാ പുത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സന്താന സ്ഥാനം .
സന്താന ലാഭ സൂചകങ്ങളായ ചില ഗ്രഹ സ്ഥിതികള്‍ നോക്കാം.
1.ലഗ്നാലോ ചന്ദ്രാലോ അഞ്ചില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം.
2.അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ ശുഭ ഗ്രഹമാകുകയോ ശുഭ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്യുക.
3.അഞ്ചാം ഭാവത്തിന് അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്റെയോ ശുഭ ഗ്രഹങ്ങളുടെയോ യോഗ ദൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാകുക.
4.വ്യാഴത്തിന് അനുകൂല സ്ഥിതിയും ശുഭ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോഗ ദൃഷ്ടികളും ഉണ്ടാകുക.
5. ലഗ്നാധിപന്‍ അഞ്ചില്‍ നില്‍ക്കുക.

നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ സന്താന കാരകത്വം ഉള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. 

ലഗ്‌നാധിപനും  അഞ്ചാം ഭാവാധിപനും മിത്രങ്ങളായാല്‍ പുത്ര സുഖം നിശ്ചയമായും ലഭിക്കും. അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ 5ല്‍ തന്നെ നില്ക്കുകയും അതിനെ ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മക്കളില്‍ നിന്നും സുഖം ലഭിക്കും. അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ 7ല്‍ നില്‍ ക്കുന്നത്  സന്താനങ്ങളുടെ  സല്‍സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പി ക്കുന്നു. 
ലഗ്‌നാധിപനും അഞ്ചാം ഭാവാധിപനും ചേര്‍ന്ന് നിന്നാല്‍ പിതൃ- പുത്രബന്ധം ദൃഠമായിരിക്കും . അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ നീചത്തില്‍ നില്‍ക്കുക , ലഗ്നാധിപനും അഞ്ചാം ഭാവാധിപനും പരസ്പരം ശത്രു ക്കള്‍ ആകുക   എന്നിവയും പുത്രസുഖം കുറയാന്‍ കാരണമായ  സാഹചര്യങ്ങളാണ്. അഞ്ചാംഭാവാധിപന്‍ അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളാ യ 3,6,8,12 എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുക,  അഞ്ചാം ഭാവാധി പന്  പാപ ദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുക   എന്നിവയും   സന്താന സുഖ ക്കുറ വിന് കാരണമാകും. അഞ്ചാം ഭാവത്തിനോ  ഭാവാധിപനോ പാപ മധ്യസ്ഥിതി വരുന്നതും  സന്താന കാരകനായ ഗുരുവിന് പാപബ ന്ധം വരുന്നതും  പുത്രസുഖ ക്കുറവിന്  കാരണമായേക്കാം . 
അഞ്ചാം ഭാവം ശുഭഗ്രഹ മധ്യസ്ഥമായി വന്നാല്‍ ജാതകന് നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും വിവേകവും  ഉണ്ടാകും. അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍ പുരുഷ ഗ്രഹമാകുകയോ, അത് പുരുഷരാശിയില്‍ നില്‍ക്കുയോ, പുരുഷ നവാംശത്തില്‍ അംശിക്കുകയോ  ചെയ്‌താല്‍  ആദ്യ സന്താനം പുത്രനാകാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണ്‌. അതുപോലെ സ്ത്രീ സംബന്ധിയായാല്‍  ആദ്യ സന്താനം മിക്കവാറും പുത്രി ആയിരി ക്കും.

 ലഗ്‌നാധിപനും അഞ്ചാം ഭാവാധിപ നും  പരസ്പ്പരം ഷഷ്ഠാഷ്ഠമ ങ്ങളിലോ ദ്വിദ്വാദശങ്ങളി ലോ നില്‍ ക്കുന്നതും  ശുഭകരമല്ല . 6,8,12 എന്നീ അനിഷ്ട  ഭാവാ ധിപന്മാര്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ വരുന്നതും അത്ര ഗുണകരമല്ല.


സന്താന ദോഷ പരിഹാരത്തിന് ഷഷ്ടി വ്രതം 

Copy Code