നവരാത്രി വൃതം അഞ്ചാം ദിവസം

നവദുര്‍ഗാ  ആരാധനാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച്നവരാത്രി 

വൃതാനുഷ്ടാനത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസത്തില്‍ 


ദേവിയെ  അഞ്ചാമത്തെ ഭാവമായ  


സ്കന്ദമാതാവായാണ്  സങ്കല്‍പ്പ പൂജ 


ചെയ്യേണ്ടത് .


 ജഗത് മാതാവായ ദേവിയുടെ മടിത്തട്ടില്‍  


പുത്രന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സാന്നിദ്ധ്യമരുളുന്നു. 


സ്കന്ദമാതാവായ പരാശക്തിയുടെ സങ്കല്പം  ചതുര്‍ഭുജയാണ്. 


രണ്ടു കൈകളിലും താമരപ്പൂവും താഴത്തെ ഒരു കൈ പുത്രനെ 


വാത്സല്യപൂര്‍വ്വം തഴുകുന്ന തരത്തിലും, മറ്റേ കൈയില്‍ 


വരദമുദ്രയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. സത്യത്തില്‍ സ്കന്ദമാതാവിനെ 


ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ സ്കന്ദനെ  പൂജിക്കുന്ന ഫലം കൂടി 


ലഭിക്കുന്നു. സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതിക്കും സ്കന്ദമാതാരാധന 


ഫലപ്രദമാകുന്നു.


ഇന്ന് ദേവീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മന്ത്രം


"സിംഹാസനഗതാ നിത്യം പദ്മാശ്രിതകരദ്വയാ 
ശുഭദാസ്തു സദാ ദേവീ സ്കന്ദമാതാ യശസ്വിനീ "


എന്നതാണ്. ഈ മന്ത്രം കൊണ്ട് ദേവീ ഉപാസന നടത്തുന്നവര്‍ ദേവിയുടെയും ശ്രീ മുരുകന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരാകും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല.


Copy Code