ദശാവതാര സ്തോത്രങ്ങളും ഫലശ്രുതിയും


മത്സ്യം - വിദ്യാലബ്ധി,കാര്യസാധ്യം
വേദോദ്ധാര വിചാരമതേ സോമക ദാനവ സംഹാരതെ 
മീനാകാര ശരീര നമേ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം  

കൂര്‍മം - ഗൃഹലാഭം,വിഘ്ന നിവാരണം 
മന്ദരാചല ധാരണ ഹേതോ ദേവാസുര പരിപാലവിഭോ 
കൂര്‍മ്മാകാര ശരീര നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാം  

വരാഹം - ഭൂമിലാഭം,പുരോഗതി 
വരാഹ രൂപിണം ദേവം ലോക നാഥം മഹേശ്വരം 
മേദിന്ന്യുദ്ധാരകം വന്ദേ രക്ഷ രക്ഷ ദയാനിധേ 

നരസിംഹം - ശത്രുനാശം,ആരോഗ്യ ലബ്ധി 
ഉഗ്രം വീരം മഹാവിഷ്നും ജ്വലന്തം സര്‍വ്വതോന്മുഖം 
നൃസിംഹം ഭിക്ഷണം ഭദ്രം മൃത്യു മൃത്യുര്‍ നമാമ്യഹം  

വാമനന്‍ - പാപനാശം, മോക്ഷ ലബ്ധി
കൃഷ്ണാജിന്യുപവീതി സ്വച് ച്ചത്രീ ധൃത കമണ്ഡലു 
കുണ്ഡലീ ശിഖയാ  യുക്തോ ഭാണ്ഡധാരീ സമാവതു 

പരശു രാമന്‍ - കാര്യസാധ്യം, ശത്രുനാശം
ദേവം നൗമി രമാപതിം രണപടും ഭാസ്വല്‍ കിരീടാഞ്ചിതം 
കോദണ്ഡ0 സശരം കരേണ ഭധതം വാമനേ ചാന്യേനച 
ആര്‍ത്ത ത്രാണപടും കുടാര മസതാം 
കണ്ഠച് ചിദം ഭാസുരം 
സ്മശ്രു പ്രസ്ഫുരിതാനനം സുരതനും രാമം സദാ ശാശ്വതം  

ശ്രീ രാമന്‍ - ദുരിത ശാന്തി, മോക്ഷ ലബ്ധി,ദുഃഖ നിവൃത്തി 
ആപദാമപ ഹര്‍ത്താരം ദാതാരം സര്‍വ്വ സമ്പതാം 
ലോകാഭിരാമം ശ്രീരാമം ഭൂയോ ഭുയോ നമാമ്യഹം  

ബലരാമന്‍ - കാര്‍ഷിക അഭിവൃദ്ധി
ഭോര്‍ഭ്യു ശോഭിത ലാംഗലം സമുബലം  
കാദംബരീ ചഞ്ചലം 
രത്നാട്യം വരകുണ്ഠലം ഭുജ ബലൈരാക്രാന്ത ഭൂമണ്ഡലം 
വജ്രാഭാമല ചാരുഗണയുഗളം നാഗേന്ദ്ര ചൂഡോജ്വലം
സംഗ്രാമേ ചപലം ശശാങ്കധവളം ശ്രീകാമപാലം ഭജേ     

ശ്രീ കൃഷ്ണന്‍ - വിവാഹ ലബ്ധി, കാര്യ സിദ്ധി 
കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായച
നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ:
കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനേ 
പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ:    

കല്‍ക്കി - വിജയം,മനോസുഖം 
ഓം സച്ചിതാനന്ദ പരബ്രഹ്മ പുരുഷോത്തമ പരമാത്മാ 
ശ്രീ ഭഗവതി സമേത ശ്രീ ഭഗവതേ നമ:


ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങള്‍ പതിവായി വായിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പില്‍ അംഗമാകുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Copy Code