ശിവ സ്തോത്രങ്ങള്‍        "വന്ദേ ശംഭുമുമാപതീം സുരഗുരും വന്ദേ ജഗത്കാരണം
       വന്ദേ പന്നഗഭൂഷണം മൃഗധരം വന്ദേ പശൂനാം പതിം
       വന്ദേ സൂര്യശശാങ്കവഹ്നിനയനം വന്ദേ മുകന്ദപ്രിയം
       വന്ദേ ഭക്തജനാശ്രയം ച വരദം വന്ദേ ശിവം ശങ്കരം" 


ശിവ അഷ്ടോത്തരം

ശിവ പഞ്ചാക്ഷര സ്തോത്രം

ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖ ദഹന സ്തോത്രം

വിശ്വനാഥാഷ്ടകം

ലിംഗാഷ്ടകം

രുദ്രാഷ്ടകം

ചന്ദ്രശേഖരാഷ്ടകം

ഉമാ മഹേശ്വര സ്തോത്രം


ശിവ സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രം 


ഓണ്‍ലൈന്‍ ജ്യോതിഷ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Copy Code