അര്‍ച്ചനയും ഫലശ്രുതിയും

കുമാരസൂക്ത അര്‍ച്ചന                             :-  സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രീതി 

സാരസ്വതാര്‍ച്ചന                                    :- വിദ്യാഭിവൃദ്ധി

ഭാഗ്യസൂക്ത  അര്‍ച്ചന                             :- കാര്യസാധ്യം,                                                                                     ധനസമ്പാദനം

ആയുര്‍ അര്‍ച്ചന                                      :- രോഗശമനം, ദീര്‍ഘായുസ്

സംവാദ അര്‍ച്ചന                                    :- ഐക്യമത്യം, സൗഹാര്‍ദ്ദം

ത്രിഷ്ടുപ്പ് മന്ത്രാര്‍ച്ചന                               :- ആപല്‍നിവൃത്തി, അഭിഷ്ടസിദ്ധി

ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രാര്‍ച്ചന                               :- വിദ്യയില്‍ ഉന്നതി

സ്വയംവര മന്ത്രാര്‍ച്ചന                            :- വിവാഹതടസ്സം നീങ്ങാന്‍

സര്‍വ്വരോഗശാന്തി മന്ത്രാര്‍ച്ചന                :- രോഗശാന്തി

ശത്രുസംഹാര മന്ത്രാര്‍ച്ചന                       :-ശത്രുസംഹാരത്തിന്

ഗുരുതി പുഷ്പാഞ്ചലി                                 :- ആഭിചാരദോഷം നീങ്ങികിട്ടാന്‍

ഗ്രഹപൂജകള്‍                                           :- ഗ്രഹപിഴ ദോഷശാന്തിക്ക്

രാഹുപൂജ                                                 :- സര്‍പ്പദോഷശമനം
Copy Code