ഹനുമത് പഞ്ചരത്നം

വീതാഖില വിഷയേച്ഛം ജാതാനന്ദാശ്രുപുളകമത്യച്ഛം
സീതാപതിദൂതാദ്യം വാതാത്മാജമദ്യഭാവയേ ഹൃദ്യം

തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസുപൂരപൂരിതാ പാംഗം
സഞ്ജീവനമാശാസേ മഞ്ജുള മഹിമാനമഞ്ജനാഭാഗ്യം

ശംബരവൈരിശരാതിഗമംബുജദള വിപുലലോചനോദാരം
കംബുഗളമനിലദിഷ്ടം വിംബ ജ്വലിതോഷ്ടമേകാമവലംബേ

ദൂരികൃത സീതാര്‍ത്തി: പ്രകടീകൃത രാമവൈഭവസ്ഫൂര്‍ത്തി:
ദാരിതദശമുഖ കീര്‍ത്തി: പുരതോ മമ ഭാതു ഹനുമതോമൂര്‍ത്തി:

വാനരനികരാദ്ധ്യക്ഷം ദാനവകുല കുമുദരവികരസദൃക്ഷം
ദീനജനാവനദീക്ഷം പാവനതപ: പാകപുഞ്ജമദ്രാക്ഷം.

ഏതത് പവനസുതസ്യ സ്തോത്രം യ: പഠതി പഞ്ചരത്നാഖ്യം
ചിരമിഹ നിഖിലാന്‍ ഭോഗാന്‍ മുക്ത്വാ ശ്രീരാമ ഭക്തിഭാഗ് ഭവതി

ഇതി ശ്രീമച്ഛങ്കര-ഭഗവതഃ കൃതൌ ഹനുമത്-പഞ്ചരത്നം സമ്പൂര്‍ണം

Copy Code