സഹസ്രനാമങ്ങള്‍ -mp-3 (വരികള്‍ സഹിതം)


                                                     വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം


                                                    ലളിതാ സഹസ്രനാമം


Copy Code