സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടക കരാവലംബ സ്തോത്രം


ഹേ സ്വാമിനാഥ കരുണാകര ദീനബന്ധോ ,
ശ്രീപാര്‍വതീശ മുഖപങ്കജപദ്മബന്ധോ |
ശ്രീശാദിദേവഗണപൂജിതപാദപദ്മ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം  || 1 ||
ദേവാദിദേവസുത ദേവഗണാധിനാഥ,
ദേവേന്ദ്ര വന്ദ്യ  മൃദുപങ്കജമംജുപാദ |
ദേവര്‍ഷിനാരദമുനീന്ദ്ര സുഗീതകീര്‍തെ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 2 ||
നിത്യാന്നദാന നിരതാഖില രോഗഹാരിന്‍ ,
തസ്മാത്പ്രദാന പരിപൂരിതഭക്തകാമ |
ശൃത്യാഗമ പ്രണവവാച്യ നിജസ്വരൂപ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 3 ||
ക്രൗംചാസുരേംദ്ര മദഖംഡന ശക്തിശൂല,
പാശാദി ശസ്ത്രപരിമംഡിത ദിവ്യപാണേ |
ശ്രീകുംഡലീശ ധൃതതുംഡ ശിഖീംദ്രവാഹ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 4 ||
ദേവാദിദേവ രഥ മണ്ഡല മധ്യ വേദ്യ,
ദേവേന്ദ്ര  പീഠനഗരം ദൃഢചാപഹസ്തം |
ശൂരം നിഹത്യ സുരകോടിഭിരീഡ്യമാന,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 5 ||
ഹാരാദിരത്നമണിയുക്തകിരീടഹാര,
കേയൂരകുണ്ടല സത്കവചാഭിരാമ |
ഹേ വീര താരക ജയാമരവൃന്ദ വന്ദ്യ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 6 ||
പഞ്ചാക്ഷരാദി മനുമന്ത്രിത ഗാംഗതോയൈ,
പഞ്ചാമൃതൈഃ പ്രമുദിതേംദ്ര മുഖൈര്‍ മുനീന്ദ്രൈ : |
പട്ടാഭിഷിക്ത ഹരിയുക്ത പരാശ്വനാഥ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം || 7 ||
ശ്രീകാര്‍ത്തികേയ  കരുണാമൃതപൂര്‍ണ്ണ ദൃഷ്ട്യാ,
കാമാദിരോഗകലുഷീകൃതദുഷ്ടചിത്തം  |
ഭക്ത്വാ തു മാമവകളാധര കാന്തി കാന്ത്യാ,
വല്ലീശനാഥ മമ ദേഹി കരാവലംബം|| 8 ||
സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബം പുണ്യം യേ പഠന്തി ദ്വിജോത്തമാഃ |
തേ സര്‍വേ  മുക്തി മായാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രസാദതഃ |
സുബ്രഹ്മണ്യ കരാവലംബമിദം പ്രാതരുത്ഥായ യഃ പഠേത് |
കോടിജന്മകൃതം പാപം തത്‍ക്ഷണാദേവ നശ്യതി ||

നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ ആവശ്യങ്ങള്‍ വിശ്വസ്തതയോടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക...
Copy Code